• Vietnamese
  • English
Phòng Hành chính nhân sự
Ông Nguyễn Quang Thuận- Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Ông Nguyễn Quang Thuận- Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Ông  Nguyễn Quang Thuận -  Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty XME. 
Sinh năm: 1980
Ông Nguyễn Quang Thuận là Cử nhân kinh tế lao động.
Kinh nghiệm: 12 năm 

http://xme.com.vn/