• Vietnamese
  • English
Phòng KD và Đấu thầu
Ông Trần Đức Phương – Trưởng phòng Kinh doanh và đấu thầu
Ông Trần Đức Phương – Trưởng phòng Kinh doanh và đấu thầu
Ông Trần Đức Phương sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành điện trường Đại học mỏ địa chất.
Bà Nguyễn Thùy Dung – Phó phòng Kinh doanh và đấu thầu, phụ trách thanh quyết toán
Bà Nguyễn Thùy Dung – Phó phòng Kinh doanh và đấu thầu, phụ trách thanh quyết toán
Bà Nguyễn Thùy Dung sinh năm 1980, tốt nghiệp ngành kế toán trường Học viện tài chính Hà Nội.
http://xme.com.vn/