• Vietnamese
  • English
Phòng kỹ thuật thi công
Ông Nguyễn Văn Minh – Phó phòng Kỹ thuật thi công
Ông Nguyễn Văn Minh – Phó phòng Kỹ thuật thi công
Ông Nguyễn Văn Minh 
Sinh năm 1980
Tốt nghiệp ngành điện -  Trường Đại học Mỏ địa chất.
Kinh nghiệm: 11 năm
http://xme.com.vn/