• Vietnamese
  • English
23/09/2016

DỰ ÁN: NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG ĐỂ BÁN CHO CÁN BỘ CHIẾN SỸ VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ BỘ CÔNG AN

Năm thực hiện: 2013 - 2017
Quy mô: 03 tòa A, B, C
http://xme.com.vn/